Проект „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“

 

Проектът се изпълнява по Споразумение № 831524-BG-NRA-ITF-2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Еркюл III, на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). Проектът има за цел да защити финансовите интереси на Република България и ЕС чрез постигане на значителен напредък в борбата с националните и трансгранични данъчни  измами и на устойчиво намаление на дела на сивата икономика.

................................................................................................................

Проект „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“

 

Проектът се изпълнява по Споразумение № 831515 — BG-NRA-REG4200-4000 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Еркюл“ III на Европейска служба за борба с измамите (OLAF). Проектът има за цел да защити финансовите интереси на Република България и системата на собствени ресурси на ЕС, чрез оптимизиране на контролната дейност на НАП България в областта на превенцията и разследването на нередности и данъчни измами, свързани с прилагането на митнически режими 4200 и 4000, чрез засилване на транснационалното сътрудничество с приходните администрации от Балканския регион.

................................................................................................................

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“ по Споразумение № OLAF/2015/D1/020

Настоящият проект се изпълнява по Споразумение №  OLAF/2015/D1/020  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма Програма „Херкулес III”. Проектът има за цел да повиши административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС чрез провеждане на работни срещи с приходните администрации на Румъния, Гърция и Турция.

................................................................................................................

==> Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейска служба за борба с измамите (OLAF), изх.№ Е-12-00-368/18.06.2015 г. (обявление)

==> Процедура 00530-2015-0062 „Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“

................................................................................................................

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами“ по Споразумение № OLAF/2016/D1/022

................................................................................................................

==> 10-11ноември 2016 г. Работна среща в гр. В. Търново между оперативните лица за контакт по двустранното споразумение между НАП и НАДА

==> 4-6 октомври 2016 г. Работно посещение за обмен на опит и добри практики между приходните администрации на Унгария и България. 

==> 8-9 септември 2016 г. Работна среща в гр. Букурещ, Румъния, се проведе работна среща на оперативните лица за контакт по двустранното споразумение за засилване на обмена на информация между НАП и НАДА.

==> 6-8 юни 2016 г. Годишна среща на българските оперативни лица за контакт по българо-румънското споразумение за засилено административно сътрудничество - на срещата присъстваха всички български оперативни лица за контакт по Споразумението. Екипът на дирекция ЦЗВ представи проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами“ по Споразумение № OLAF/2016/D1/022, като постави акцент на организирането и провеждането на предстоящите 2 срещи с оперативните лица за контакт от администрацията на Румъния през м. септември в Букурещ и през м. ноември 2016 г. във Велико Търново, финансирането, за които е осигурено със средства по проекта.

==> 09.06.2016 г. Годишна среща на Комитета за мониторинг и оценка на българо-румънското споразумение за засилване на административното сътрудничество - директорът на дирекция ЦЗВ, Станислав Данчев представи проекта и бяха обсъдени подготовката и провеждането на предстоящите срещи на оперативните лица за контакт по Споразумението през м. септември в Букурещ и през м. ноември 2016 г. във Велико Търново. 

==> Предварително обявление за процедура за възлагане на обществена поръчка в изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейска служба за борба с измамите (OLAF), с изх. № Е-31-00-006419/02.02.2016 г.

==> Процедура 00530-2016-0041 „Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование: „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами”.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация