НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на карти за градския транспорт

09 Ноември 2009

Националната агенция за приходите открива процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет:

„Услуги на обществения пътен транспорт - закупуване на 75 броя превозни документи – абонаментни карти за цялата градска мрежа на територията на гр. Благоевград за календарната 2010 г. за нуждите на ТД на НАП - Благоевград”.

Офертите ще бъдат отворени на 07.12.2009 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Дирекция ОУИ - София, на адрес: София, ул. Аксаков” № 21, ет. 7 / заседателна зала

Вижте цялата информация за поръчката... (линк към АОП)

Документация за участие

...................................................................................

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП, действията на комисията при отваряне на  пликовете и проверка на съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12  от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.11.2009
Затвори