Процедура „Периодични доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й"

30 Август 2013

 На 03.09.2013г. от 10.00 ч., в стая 814, ет. 8 в сградата на ТД на НАП  Пловдив, ул. “Скопие” № 106 ще се отворят ценовите оферти и ще се оповестят предлаганите цени, на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на касети с тонер и барабанни модули за нуждите на ТД на НАП  Пловдив и териториалните структури в обхвата й", открита с Решение № РД-44-8/26.07.2013 г. на  директора на ТД на НАП Пловдив, като при отварянето на пликове № 3, с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. (информацията е качена на 30.08.2013 г.)  


Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 30.08.2013
Затвори