Процедура “Ремонт на покрив – подмяна на покривна хидроизолация в административната сграда на офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново”

27 Август 2013

На 29.08.2013г. от 14,00 часа, в административната сграда на ТД на НАП – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. ”Център”  № 2, етаж 2, стая 210, на основание Заповед № 459/08.08.2013 г. на директора на ТД на НАП – Велико Търново, ще се проведе заседание на комисията  за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците за възлагане на обществена поръчка с обект: “Ремонт на покрив – подмяна на покривна хидроизолация в административната сграда на офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново”,  открита с Решение №12/05.07.2013г. на директора на ТД на НАП  - Велико Търново.На заседанието, комисията ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата, както и временното класиране до момента. (информацията е качена на 27.08.2013 г.)  


Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 27.08.2013
Затвори