Процедура „Поддържане на системата за управление на Информационния център /Call center/ на НАП”

27 Август 2013

 На 29.08.2013 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, зала 610, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-767 от 30.07.2013 г. на главния секретар на НАП за разглеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на системата за управление на Информационния център /Call center/ на НАП”, открита с Решение № РЦУ - 75/05.07.2013 г. на Главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата. (информацията е качена на 27.08.2013 г.)


Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 27.08.2013
Затвори