Процедура „Услуги по отпечатване и доставка на данъчни и осигурителни декларации”

27 Август 2013

На 28.08.2013 г. от 14:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, комисията, назначена със Заповед № ЗЦУ-846/20.08.2013г. на главния секретар на НАП, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по отпечатване и доставка на данъчни и осигурителни декларации”, открита с Решение № № РЦУ- 87 от 24.07.2013 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата. (информацията е качена на 27.08.2013 г.)                                  

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 27.08.2013
Затвори