Съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат

04 Януари 2019

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат - могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба.

Те подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Размерът на осигурителните вноски е както следва: 

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

 

Повече информация вижте тук

Осигурителният доход за тези лица е минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2019 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход е 560 лв.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат нямат задължение да подават декларации свързани със задължителното им социално осигуряване в Националната агенция за приходите. Това е задължен да направи осигурителят им.

Лицата имат задължение да декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат вноските се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или авансово за определени от лицата периоди през календарната година.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.01.2019
Затвори