Лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи

04 Януари 2019

Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи - могат да се осигуряват за своя сметка чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращане на работа в международен орган или организация.

Те могат да са осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

Размерът на осигурителните вноски е както следва: 

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

 

Повече информация вижте тук

Осигурителният доход за тези лица е избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2019 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход е 560 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лева.

Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи нямат задължение да подават декларации свързани със задължителното им социално осигуряване в Националната агенция за приходите. Това е задължен да направи осигурителят им.

Лицата имат задължение да декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Осигурителните вноски за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или авансово за определени от лицата периоди през календарната година.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.01.2019
Затвори