Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник

04 Януари 2019

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник - могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират желанието да се осигуряват пред изпращащия посредник, който действа за тях като осигурител.

Те могат да са осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. 

Размерът на осигурителните вноски е както следва:

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б, от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им за придобиване право на пенсия и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

Повече информация вижте тук

Осигурителният доход за тези лица е минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За 2019 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход е 560 лв.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник нямат задължение да подават декларации свързани със задължителното им социално осигуряване в Националната агенция за приходите. Това е задължен да направи осигурителят им.

Лицата имат задължение да декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Осигурителните вноски за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят или авансово за определени от лицата периоди през календарната година.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.01.2019
Затвори