Осигуряване на съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители

04 Януари 2019

Съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато участват в упражняваната от него трудова дейност, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание по Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на осигурителни вноски е:

Осигурителният доход за тези лица е:

- за съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (610 лв. за 2020 г.);

- за съпрузите на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители -  минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (420 лв. за 2020 г.)

Деклариране:

Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подава се от регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. С нея те изразяват съгласието си, че съпругът/съпругата му ще участва в упражняваната от него трудова дейност и се осигурява по посочения ред. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. Тази декларация се подава от съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Документът се подава един път годишно, до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

Как и къде се плащат осигурителните вноски?

Осигурителните вноски се плащат за всеки месец поотделно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, по банковата сметка на съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като в преводните нареждания/вносната бележка или пощенския запис попълват своя ЕГН, ЛН, ЛНЧ, или служебен номер, издаден от Национална агенция за приходите.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.01.2019
Затвори