Как да попълня преводното нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към бюджета

Всички данъци и осигурителни вноски се плащат по банкови сметки на ТД на Националната агенция за приходите. Плащането  на данъци  и осигурителни вноски можете да направите  по банков път и чрез поделенията на Български пощи. Съгласно Закона за задълженията и договорите плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на получателя - получаване на сумата по сметката на приходната администрация.

За внасяне на данъци и осигурителни вноски се използва  специален банков документ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета и специален образец на пощенски запис – пощенски запис за плащане към бюджета.  

Най–важните елементи на платежните документи, произтичащи от въвеждането на  международния стандарт IBAN са:

1. IBAN номер — буквено цифрови кодове, състоящи се от 22 символа

2. BIC —8–символен буквен код на банката. BIC е единен за всички клонове на съответната банка;

3. Вид плащане — в образците на преводни нареждания трябва да се впише 6 цифров код, (представляващ цифрово обозначение на вида данък или осигурителна вноска).

Повече информация може да се намери и в Указание 03-2009 “Съставяне на платежни документи”, публикувано на интернет-страницата на БНБ www.bnb.bg.

За идентифицирането на направеното от клиента плащане е необходимо в преводното нареждане или пощенския запис да се попълнят правилно необходимите данни.

От 1 януари 2013 г. всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци( които стават „сметки за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК”)на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11.

От 1 януари 2013 г. всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11.

Задължените лица могат да внасят по сметка за централния бюджет, ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания, включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци, ДОО и НЗОК (но не и за вноските за ДЗПО, тъй като те се внасят по отделна сметка 7318 на съответната ТД на НАП).

От 01.01.2013 г. отпада необходимостта от задължително попълване от лицата при преводи към сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП на следните реквизити на платежното нареждане:

а) "Вид и номер на документа, по който се плаща";

б) "Дата (ддммгггг) на документа";

в) "Период, за който се плаща".

Съгласно чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните Дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.  

Съгласно чл.11 -  за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.

Чрез системата Плащане на данъци и осигуровки по интернет клиентът би могъл да си попълни и  разпечата предводно нареждане, което да отнесете в избрана от него банка, без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта.