Облагане на продажби в Интернет

От данъчна гледна точка продажбите на стоки и услуги в Интернет не се отличават от тези, извършвани по традиционния начин и водят до същите данъчни задължения. Физическите лица, които по занятие купуват стоки с цел да ги препродадат, т.е действат като търговци, са длъжни да плащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 15 % за дохода, който получават от тази дейност. Продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица са освободени от облагане с някои изключения. Вижте повече.

Вижте още:

Облагане на продажби на лични вещи в Интернет от физически лица с данък върху доходите

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица с корпоративен данък

Облагане на продажби в Интернет с ДДС