Плащане на задължения към бюджета чрез е-услуга на НАП със свободен достъп

Как се извършва плащането чрез електронната услуга със свободен достъп на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения?

1. Вход в портала за електронни услуги на НАП

След вход  в Портала за Е-услуги със свободен достъп от списъка избирате услуга „Плащане на задължения към бюджета по електронен път“

2. Попълване на информация за плащането

На екрана ще се визуализират полета, в които трябва да попълните необходимата информация за плащането:

 • В поле „Вид на идентификатора“ избирате от падащо меню – ЕГН или ЛНЧ, или БУЛСАТ.
 • В поле „ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ“ попълвате идентификатора на задълженото лице, чиито задължения ще плащате, след което кликвате върху бутон  в дясно от полето и изчаквате да се попълни автоматично името на задълженото лице и офисът на НАП, в който е регистрирано.

Моля, обърнете особено внимание на попълване на идентификатора на лицето, чиито задължения плащате. Вярното попълване на този идентификатор е най-важното условие, плащането да се разпредели от НАП за погасяване на задълженията на лицето, за което се плаща.

 • В поле „Вид задължение“ избирате от падащо меню вида на задълженията, за които е предназначено плащането. Видовете задължения са:
  • Данъци и други приходи за централния бюджет;
  • Осигурителни вноски ДОО;
  • Осигурителни вноски НЗОК;
  • Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО;
  • Принудително събиране на публични вземания  

Моля, обърнете внимание на избора на вида задължения. От него зависи по коя сметка на НАП ще постъпи нареденото от Вас плащане и кой вид задължения ще бъдат погасени с него.

 • В поле „Сума“ – въвеждате размера на плащането.

3. Преглед и потвърждаване на плащането в системата на НАП

След попълване на необходимите полета избирате бутон „Следваща стъпка на плащането“. Визуализира се екран, на който имате възможност за:

 • преглед на въведените данни – чрез избор на бутон „Преглед“.  Данните се визуализират под формата на попълнено платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Същото може да бъде разпечатано и да се използва за плащане на каса в избрана от Вас банка, при условие че банката приема разпечатани по този начин платежни документи. Можете да използвате документа и за по- лесно попълване на реквизитите във формуляр на обслужващата Ви банка за платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета;
 • отмяна от плащането – чрез избор на бутон „Отмяна“;
 • потвърждаване на плащането.

За да се осъществи плащането, се избира бутон „Плащане“, след което системата Ви прехвърля към сайта на ePay.bg.

4. Вход в ePay.bg за потвърждаване на плащането

При зареждане на интернет страницата на ePay.bg, трябва да въведете потребителското си име и парола, с които сте регистрирани в сайта. След вход в системата на ePay.bg  трябва да потвърдите заявките за плащане. Това е последната стъпка за плащане по Интернет на данъчни, осигурителни или други публични задължения към НАП.

5. Съобщение за наредено плащане

Ще получите съобщение в електронната си поща за наредените от Вас плащания към банкови сметки на НАП. Пазете това електронно съобщение.

Важно! Наредените от Вас суми ще постъпят по сметките на приходната администрация до 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане.