Прекратяване на специалната регистрация при доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността.

4.1. По инициатива на лицето, когато:

  • прекрати дейността си по тази глава;
  • престане да отговаря на условията за регистрация по чл. 152, ал. 1 от ЗДДС.

За прекратяване на регистрацията лицето подава заявление по електронен път до ТД на НАП – София. В тези случаи регистрацията се прекратява на датата на подаване на заявлението.

4.2. По инициатива на приходната администрация, когато:

  • установи, че дейността на лицето е преустановена или
  • лицето не отговаря на условията по за регистрация по чл. 152, ал. 1 от ЗДДС, или
  • лицето системно не спазва разпоредбите на тази глава.

В тези случаи ТД на НАП - София уведомява лицето, че регистрацията е прекратена, като посочва и датата на прекратяване на регистрацията. Регистрацията се прекратява на датата на уведомяването.