Внасяне - окончателен данък

  • Окончателният данък се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
  • Окончателният данък, който се внася от лицето, придобило дохода, се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянен адрес на местното физическо лице.
  • Ако лицето е чуждестранно лице, получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника.
  • Когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка, данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП - София-град. 

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Деклариране

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ