Срокове за внасяне - окончателен данък

  • Окончателният данък за доходите от дивиденти се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
  • Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите.
  • Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
  • Окончателният данък за облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване и застраховане и от лихви по заеми към кооперация се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество, когато то е местно лице, съответно от кооперацията, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
  • Окончателният данък за придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
  • Окончателният данък за неустойки и обезщетения от всякакъв вид в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.
  • Окончателният данък за останалите доходи се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
  • Окончателният данък за определени доходи (в т. І -7 и т. ІІ - 10, 11 и 12) се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
  • Окончателният данък за доходите на местните физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък с източник от чужбина, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Внасяне

Деклариране

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ