Окончателен данък

Определянето и внасянето на данъка е уредено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Кои доходи се облагат с окончателен данък?

І. С окончателен данък се облагат:

1. Облагаемите доходи от дивиденти в полза на едноличен търговец.

2. Облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

- местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

- местно физическо лице от източник в чужбина.

3. Доходите, ...

ІІ. С окончателен данък се облагат и други доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Повече.

Ако някой от доходите по т. ІІ попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ и е начислен/изплатен в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, то този доход не се облага с окончателен данък. В тези случаи, лицето, придобило дохода, представя пред платеца на дохода документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

.......................................................................................................................

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Внасяне

Деклариране 

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ