Осигурителен доход

Върху осигурителния доход, определен в ЗЗО се изчислява здравноосигурителната вноска. Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е фиксиран в закона или се определя в зависимост от начислените/изплатени или неначислени възнаграждения, обезщетения или избрания от самоосигуряващите се лица доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

С чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

- минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 510 лв.

За разлика от 2017 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. не се определя съобразно облагаемия им доход за 2016 г. от упражняване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица, а е фиксиран в размер на 510 лв.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 350 лв.;

Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска е максималния доход, определен със ЗБДОО (чл. 40, ал. 7 от ЗЗО) - 2600 лв. за 2018 г.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска се установява по ведомости и други документи за изплатени или начислени, но неизплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска за осигурените лица e определен в чл. 40 от ЗЗО.

Таблица за 2018 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш ІІ. 4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Повече информация

Повече информация относно окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

= Размер и разпределение на осигурителните вноски

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

= Внасяне на осигурителните вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация