Осигурителен доход

Върху осигурителния доход, определен в ЗЗО се изчислява здравноосигурителната вноска. Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е фиксиран в закона или се определя в зависимост от начислените/изплатени или неначислени възнаграждения, обезщетения или избрания от самоосигуряващите се лица доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

С чл. 9 от ЗБДОО за 2017 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

- минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

 а) до 5400 лв. – 460 лв.;

 б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

 в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

 г) над 7500 лв. – 600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г., е 460 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 460 лв.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;

Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска е максималния доход, определен със ЗБДОО (чл. 40, ал. 7 от ЗЗО) - 2600 лв. за 2017 г.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска се установява по ведомости и други документи за изплатени или начислени, но неизплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска за осигурените лица e определен в чл. 40 от ЗЗО.

Таблица за 2017 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш ІІ. 4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Повече информация

Повече информация относно окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

= Размер и разпределение на осигурителните вноски

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

= Внасяне на осигурителните вноски