Начини за внасяне на осигурителните вноски

Осигурителните вноски се внасят по сметката за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им като:

  • се ползва единния идентификационен код по БУЛСТАТ, ЕГН; ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето;
  • осигурителите/осигуряващите се внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на компетентната ТД на НАП;
  • осигурителите/осигуряващите се, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции;

Вижте банковите сметки. 

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски