Срокове за внасяне на осигурителните вноски

Сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски са регламентирани в чл. 7 от КСО.

Вижте осигурителен календар

Повече информация прочетет във фиш І.І.7.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Начини за внасяне на осигурителните вноски