Осигурителен доход

Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения.

По отношение на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, са установени:

  • Минимален месечен размер на осигурителния доход  - повече информация във фиш І.І.8.1 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

- Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- Минимална месечна работна заплата за страната за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход;

- Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

  • Максимален месечен размер на осигурителния доход - повечеи информация във фиш І.І.8.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

С чл. 9 от ЗБДОО за 2017 г. са определени следните размери на тези доходи за 2017 г.:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

- до 5400 лв. – 460 лв.;

- от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

- от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

- над 7500 лв. – 600 лв.

  • Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв. (чл. 9, ал. 2 от ЗБДОО за 2017 г.)
  • За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 460 лв. (основание чл. 9, ал. 3 от ЗБДОО за 2016 г.)
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
  • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Още информация за самоосигуряващите се.

Повече информация може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (наръчникът е в процес на актуализация).

Вижте и таблица за 2017 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш І.І.8.5 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски са определени в чл. 1, ал. 8 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Можете да ги видите във фиш І.І.8.4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски