Осигурители и самоосигуряващи се лица

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

Осигурителят е задължен по силата на закона да внася осигурителни вноски за други лица. Задължението касае внасянето на осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителя и на тези, които са за сметка на съответните физически лица.

Задължение на осигурителите е и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Самоосигуряващо се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

Самоосигуряващите се са осигурители за самите себе си и същевременно са осигурени лица за времето, през което са внесли дължимите осигурителни вноски.

Вноски за държавното обществено осигуряване за своя сметка са длъжни да внасят:

  1. Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност,
  2. Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и
  3. Регистрираните земеделски стопани 
  4. Тютюнопроизводителите

Самоосигуряващите се лица имат задължение и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Вижте повече за самоосигуряващите се лица

Осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - чл. 8, ал. 1 от КСО. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси са уредени в Наредбата за осигурителните каси

Вижте повече за осигурителните каси.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски