Банкова сметка за глоби на КАТ

НАП съветва своите клиенти преди да преведат глобите, наложени от орган на МВР, да проверят дали не е изтекъл срокът за доброволното има плащане. Защото когато срокът за доброволно плащане на глоби по фиш, наказателни постановления и/или електронен фиш, издаден след 22. 07. 2011 г., е изтекъл, те се предават за принудително събиране на компетентната ТД/офис на НАП. Това означава, че те вече трябва да се плащат по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания в НАП, а не по сметка на МВР.

По тази причина Агенцията препоръчва на своите клиенти преди плащане да направят справка дали задължението е предадено за събиране в НАП. Справка може се направи онлайн с помощта на персонален идентификационен код или в офис на НАП по постоянен адрес на гражданите.

Ако срокът за доброволно плащане по задължения за глоби, наложени от органите на МВР по Закона за движение по пътищата не е изтекъл, те могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

  • От 01 юни 2017г. е открита сметка за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

  • От 01 януари 2017г. е открита сметка за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

Гаранционен фонд

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG56 BUIB 9888 1092 0526 00