Отказ от регистрация

Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения

Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице:

  • което има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
  • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
  • Предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от лицето, когато в същия срок не е възложена ревизия (§38 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).