Законодателство

Изберете желания от вас закон, за да видите всички правилници за прилагането му. В рубриката са публикувани и актуални наредби, становища, указания, наръчници. Можете да проверите дали България има международна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като разгледате списъка с актуални международни спогодби         

  Наредби

  Становища, указания, наръчници       

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за ДДС

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за местните данъци и такси

Закон за НАП

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили