Данъчно - осигурителен календар

В тази рубрика можете да намерите информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно - осигурителното законодателство.

>>> Данъчен календар за 2014 г.;    

>>>Осигурителен календар за 2014 г.

>>> Данъчно-осигурителен календар 2014 г. 

          
Забележка: Когато последният ден от срока за настъпващото събитие е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

Забележка: Лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник и лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2013 г., но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2013 г. 

Закон за ДДС

 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на 2013 г.14.01.2014яну14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2013 г. 14.01.2014яну14
 • Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 20.01.2014яну20

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2013 г. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец декември 2013 г. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец декември 2013 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец декември 2013 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2013 г. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2013 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец декември 2013 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември 2013 г.10.01.2014яну10
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември 2013 г. за доходи от трудови правоотношения. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец декември 2013 г. са направени само частични плащания.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС.31.01.2014яну31
 • Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г. окончателни данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 31.01.2014яну31
 • Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2013 г. са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й. 31.01.2014яну31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. 10.01.2014яну10
 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.10.01.2014яну10
 • Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 2013 г. върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.15.01.2014яну15
 • Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на 2013 г. данъци при източника по ЗКПО. 31.01.2014яну31

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2013 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2013 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец декември 2013 г. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец декември 2013 г25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец Декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2013 г. 25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2013 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25

Закон за местните данъци и такси

 • Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година30.01.2014яну30
 • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.31.01.2014яну31
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто. 31.01.2014яну31

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2013 г. 14.01.2014яну14
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за декември 2013 г.14.01.2014яну14
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.01.2014яну20

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември 2013 г. 15.01.2014яну15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември 2013 г.15.01.2014яну15

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 • Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 г. 31.01.2014яну31
 • Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2014 г. 31.01.2014яну31

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец декември 2013 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт10.01.2014яну10
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец декември 2013 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2013 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2013 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2013 г. задължителни осигурителни вноски25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец декември 2013 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2013 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2013 г.25.01.2014следващ работен ден: 27.01.2014яну25