Кои лица са задължени да подават Декларация образец № 7

Декларация образец № 7 се подава от лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, са тези които внасят здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка и не са:

  • упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; 
  •  морски лица.

.................................................................................................................

Указание №24-00-1/07.01.2010г. относно прилагането на осигурителното законодателство /ЗБНЗОК, ЗЗО, ЗБДОО/...

Рубрика Осигуряване ---> Становища и указания

Вижте и

Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" за 2013 г.