Плащане на данъка върху доходите

Данъкът може да се плати по следните начини:

................по банков път

Кодът за плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа по годишните данъчни декларации е 111111. Считано от 01.01.2013 г. това е единствения код за вид плащане по сметки за републикански данъци и вноски за ДОО и НЗОК.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета

! Обичайно банките удържат такса за преводите, освен ако плащането не се извършва в офиса на обслужващата банка, намиращ се в сградата на съответната ТД на НАП.

Вижте списък с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

Какво се попълва в преводното нареждане /вносната бележка за плащане от/към бюджета?

..........Името на получателя на превода. Това е наименованието на ТД (офисът) на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци. Например, ТД на НАП София, офис Център;

..........IBAN сметката на съответната ТД (офис) на НАП и BIC на банката. Вижте списък със сметките на НАП

..........Видът на валутата – в случая български левове. В платежното нареждане се вписва кодът BGN;

..........Дължимата сума с цифри и думи;

...........“Основание за плащане” – Считано от 01.01.2013г. полето не е задължително за попълване от задължените лица.

..........В полето “Вид на документа” се вписва „9” Считано от 01.01.2013 г. полето „Номер на Документ” не е задължително за попълване от задължените лица.

.......... Считано от 01.01.2013г. полето „Период за който се плаща” не е задължително за попълване от задължените лица..........

………..В полето “Задължено лице” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, също се попълват ЕГН или ЛНЧ на задълженото лице;

..........В полето „Наредител” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец платец (вносител); Полето се попълва само ако наредителят е лице, различно от задълженото.

..........Вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката;

.........В полето „Такси” се посочва цифров код „1”;

.................чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

Вижте подробности за плащането на данъци и осигуровки по Интернет с дебитна карта.

................ с пощенски запис за плащане към бюджета.

В записа се вписват наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код и адресът на задълженото лице, както и дължимата сума.

Образци на попълнено платежно нареждане и формуляр за Пощенски запис са публикувани на интернет страницата на НАП, в раздел Плащане.

Какви са санкциите:

.........При подаване на годишната данъчна декларация след 30 април 2013 г., се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 1000 лв.

..........При непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, които водят до освобождаване от данък или до намаляване на размера на дължимия данък, се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци до 1000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 2000 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

……. За недеклариране или невярно деклариране на информацията, която се изисква на основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ за предоставените/получените заеми, на местните физически лица се налага глоба в размер до 10 на сто от недекларираните суми. При повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми.

..........Едноличните търговци и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ се наказват с имуществена санкция или глоба до 500 лв. за неизпълнение на задължението за представяне на годишен отчет за дейността или за представянето му в законоустановения срок. При повторно извършване на нарушението имуществената санкция или глобата е  до 1000 лв.

Не забравяйте и:

Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да се подаде и чрез Интернет с електронен подпис.