Какви документи се прилагат към данъчната декларация:

- служебни бележки за доходи от трудови правоотношения. Издават се от Вашия работодател;

- служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност (от извънтрудови правоотношения, авторски възнаграждения и др.), както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Издават се основно от платците на доходи от друга стопанска дейност и от наем, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица;

- служебни бележки за облагаеми доходи от други източници (награди, обезщетения за пропуснати ползи, неустойки и др.). Издават се от платците на т. нар. доходи от други източници;

- копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към декларацията на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.;- копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, направени през 2012 г. по реда на чл. 9а  от Кодекса за социално осигуряване;

- копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач (когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство) – в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за дарения, направени през 2012 г.;

- документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/та, че за 2012 г. няма да ползва данъчното облекчение -в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства;

- справка или справки за окончателния размер на осигурителния доход за минали години - когато с годишната данъчна декларация за 2012 г. се декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години и лицето подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година;

- удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;

- удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава;

- документ за дължимия и внесен патентен данък, издаден от компетентната община, когато през 2012 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността прилагат и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, чиито доходи за 2012 г. се облагат по реда, предвиден за облагането на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.