Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси

== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1  "Данни за осигуреното лице", отнасящи се за подаване на данни с период от 01. 01. 2015 г.  

== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1  "Данни за осигуреното лице", отнасящи се за подаване на данни с период до 31. 12. 2014 г.  

 == > Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец № 6 

 ==> Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от осигурителните каси

 .............................................................................................................

Програмен продукт под Windows

==> Обновяване № 8 за 2014 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

==> Ръководство за инсталация

...............................................

==> Първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 

==>   Ръководство за инсталация  

==>   Ръководство на потребителя за ползване на продукта

Архив на Програмните продукти за 2002 г. и предишни години

От 01 януари 2008г. съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия, по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството* (Забележка 4 на Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБ на ДОО за 2008г.). В тази връзка тези осигурители (предприятия) следва да попълват код “99” - в полето на т. 12.3 на Декларация обр. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

* По смисъла на Закона за счетоводството:

1. "Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.