Общо за Интрастат

Общо за система Интрастат

==> Какво е Интрастат?

Системата „Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешнооб­щностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Европейския съюз.

Със Заповед № Р-10/09.01.2009 г. на Министерски съвет, дирекция „Интрастат” е включена в Националната статистическа система като орган на статистиката в НАП и като такава отговаря за изготвянето и разпространението на европейска статистика, заедно с НСИ. Кодекса на европейската статистическа практика.

==> Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декла­рации по системата „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт, която се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година. Определените със заповедта прагове за деклариране поотделно за всеки търговски поток – из­пращания или пристигания съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004и видо­ве допълнителни данни са валидни за цялата следваща година. 

.....Праговете за деклариране по потоци пристигане и изпращане за 2013г., са 240 000лв. и за двата потока, съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

.....Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2013 г. са за поток  изпращане  е  11 000 000 и за поток пристигания -  5 000 000 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

.....Прага за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 г. е 390 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.   

В зависимост от възникването, Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране

Видове интрастат декларации:

В зависимост от посоката на движение на стоките интрастат декларациите са :

  •  декларация за пристигания;
  •   декларация за изпращания;.

В зависимост от вида им декларациите са:

  •  месечни декларации ( в т.ч. нулеви) 
  •  коригиращи декларации

Няма годишни декларации.

==> Какви документи се подават?

Интрастат операторите са задължени да подават Интрастат декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку­що задължение са задължени да подават Интрастат декларация до 20-то число на месеца, следващ първия ре­ферентен период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число.

Важно! За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации. 

==> Как се подават Интрастат - декларациите? 

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез Интернет страницата на НАП.

При техническа невъзможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени  с Писмо за възникнала техническа невъзможност.