Удостоверение за наличие или липса на задължение

Нормативна наредба 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал.6 

 ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Орган по приходите от дирекция/отдел  “Обслужване” в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по:

- Вашия постоянен адрес – ако сте физическо лице или едноличен търговец

- Вашата регистрация – за останалите субекти.

За големи данъкоплатци и осигурители – в териториална дирекция “Големи данъкоплатци и осигурители”;

Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Адреси и телефони за контакт

 ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ:

 - Искане за издаване на документи – образец

  - Акт на съда 

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни – име/наименование на фирмата, ЕГН или БУЛСТАТ, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА такса.

СРОК  НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

 

Това удостоверение Вие трябва да получите в:

 

  • 7-дневен срок от постъпване на искането или акта на съда, ако не е предвиден по-кратък срок. 
  • 14 - дневен срок от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция.

В случай, че липсва основание за издаване на удостоверението, ще получите Решение за отказ,  в 7-дневен срок от неговото подаване.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Изготвения документ можете да получите:

лично;

- чрез упълномощено лице – с нотариално заверено пълномощно

При получаване на изготвените документи, винаги носете със себе си документ за самоличност.

ОБЖАЛВАНЕ

 

Можете да обжалвате:

- отказа за издаване на документ

- непроизнасянето в срок /мълчалив отказ да се издаде/

- съдържанието на документа

Жалбата се отправя до съответния териториален директор, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа, съответно връчване на удостоверението.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ  можете да  обжалвате и пред  окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.