Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

Държавното обществено осигуряване /ДОО/ е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право, който събира социалноосигурителното законодателство в един законов акт е  Кодексът за социално осигуряване /КСО/

Основни принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност на осигурените лица; равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при управлението на осигурителната система; фондова организация на осигурителните средства

Лицата, които подлежат на ДОО, се осигуряват във:

 • фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 • фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 • фонд "Безработица" за безработица.
 • "Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

Вижте кои са Осигурени лица

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5 от КСО / трансфери от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година./.

Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5 от КСО.

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, както и реда за осигуряване на българските граждани на работа в чужбина и морските лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка

Осигурителните вноски се внасят по сметката за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като;

 • се ползва единния идентификационен код по БУЛСТАТ, ЕГН; ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето
 • осигурителите/осигуряващите се внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на компетентната ТД на НАП
 • осигурителите/осигуряващите се, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции

Вижте банковите сметки

Съгласно чл. 7, ал. 5 от КСО в сила от 1 януари 2014 г. при наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица, съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,  заявяват по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват.В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат.

Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице. Вижте таблицата за 2014 г.

Осигурителен доход

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Размери на месечния осигурителен доход за 2014 г. - с чл. 8 от ЗБДОО за 2014 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

 • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2014 г.
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.

 • Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 г. и 2014 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2014 г.).
 • За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2014 г.).
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
 •  Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.;

Осигурителният доход, върху който се правят осигурителни вноски, е регламентиран в  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски  

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за:

 • осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване
 • декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите са регламентирани в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.