Здравноосигурителни вноски

Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване.

Здравното осигуряване се осъществява чрез събиране и разходване на паричните средства – осигурените лица и осигуряващите участват в здравноосигурителната система с осигурителни вноски, а при осигурителен случай осигурените получават като престация медицинска помощ.

Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси. Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Органът, който провежда и управлява задължителното здравно осигуряване е НЗОК - организира събирането, управлението и разпределението на средствата за задължително здравно осигуряване. Задължителните здравносигурителни вноски се събират от НАП (§ 20 от ПЗР на ЗЗО).

==> Основни принципи :

 • задължително участие при набирането на вноските;
 • участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК;
 • солидарност на осигурените при ползването на набраните средства…….

==> Здравноосигурителните вноски се внасят:

 • по банков път - осигурителните вноски по ЗЗО се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Вижте банковите сметки.
 • с пощенски запис.

==> Осигурени лица

 1.  Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
 2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България .
 3. Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна .
 4. Лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище.
 5. Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Р Македония за студенти в държавните висши училища на Р България
 6. Лицата, извън посочените в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на РБългария съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

"Правила за координация на системите за социална сигурност" са правилата, въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и регламент за неговото прилагане (Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г. ), и/или Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета ирегламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета), и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят /§ 1, т. 22 от ДР на ЗЗО/.

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава - членка.

Размер на здравноосигурителна вноска – определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК – 8 на сто за 2014 г.

За 2014 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:

 •  3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
 •  4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер 8 на сто за 2014 г.

Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е фиксиран в закона или се определя в зависимост от начислените/изплатени или неначислени възнаграждения, обезщетения или избрания от самоосигуряващите се лица доход, който не може да бъде по–малък от половината от минималния месечен осигурителен доход съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2014 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

 • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2014 г.
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 г. и 2014 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2014 г.).

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2014 г.).

 • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска е максималния доход, определен със ЗБДОО (чл. 40,   ал. 7 от ЗЗО) - 2400 лв. за 2014 г. (основание чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2014 г.).

Осигурителният доход, върху който се изчислява вноската се установява по ведомости и други документи за изплатени или начислени, но неизплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 42 от ЗЗО).

==> Доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски за осигурените лица са определени в чл. 40 от ЗЗО.

Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ, възстановяват здравноосигурителни права, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период /чл. 109 от ЗЗО/.

Вижте Как да възстановя здравноосигурителните си права

В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски - от датата на напускане на страната

Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до НАП.

Здравноосигурителните права на горепосочените лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.

Извън тези случаи, здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските.

Задължително здравноосигурените лица не заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през който по отношение на тях се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, след предварително подадено заявление до НАП (чл. 40б от ЗЗО, в сила от 07.08.2012 г.)

Под схемата за здравно застраховане на Европейския съюз се има предвид схемата, съгласно чл. 72 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на други служители на Европейския съюз, установени с Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията.

На основание § 19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 юли 1999 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са ползвали медицинска помощ, заплатена от НЗОК.

В тези случаи лицата лично или чрез упълномощено лице подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед, издадена от министъра на финансите. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

Редът за възстановяване на здравноосигурителните права на тези лица е:

 • след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО; или
 • след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

Работодателите, осигуряващите, самоосигуряващите се лица, както и организациите, които определят размера на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване са задължени да подават данни за здравно осигуряване по реда на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.).

С разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от ЗЗО е въведено задължението за подаване на декларации за сумите за дължими вноски за здравно осигуряване за всички лица, които са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от закона (лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, алинеи 1, 2 и 3 от ЗЗО). Декларациите се подават по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО имат задължението да декларират, че ще се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от закона. От 01.01.2013 г. за тях е въведено задължение да декларират и избрания осигурителен доход, върху който ще се осигуряват. Те посочват този осигурителен доход в декларация образец № 7 – Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Здравноосигурителните вноски за лицата, които са подали декларацията преди 01.01.2013 г., се определят върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

От 01. 01. 2013 г. е предвидено внасянето на сумата в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителни права от лица по чл. 40а, ал. 1 от закона, да се извършва след подадена декларация. Декларацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. - приложение № 9 към чл. 2, ал. 5 от наредбата.

При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3  от ЗЗО могат да заявят кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват (чл. 41, ал. 2 от закона). Заявлението се подава по ред, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. - Приложение № 10 към чл. 2а от наредбата.

В този случай чл. 169, ал. 5 и 6  от ДОПК не се прилагат. Разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗЗО се прилага и за неплатени задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 01.01.2013 г.