Длъжници

Публичен бюлетин по чл.182, ал.3, т.2 във връзка с §5, ал.3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс

Уважаеми клиенти,
Бюлетинът съдържа
2 списъка на юридически и физически лица с неиздължени данъчни и осигурителни задължения.

В първия се намират имената, адресите и eдинните идентификационни кодове по Булстат на длъжници, които:

 • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
 • не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
 • нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
 • нямат вземания към банки и трети лица.

В списъка можете да намерите и размерите на неплатените в срок данъчни и осигурителни задължения, включително начислените лихви.

Във втория списък се съдържат данни за длъжници, които:

 • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
 • нямат вземания от банки и трети лица;
 • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
 • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
 • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение.

И в този списък можете да намерите размерите на неплатените в срок задължения, включително начислените лихви.

Националната агенция за приходите, съгласно чл.182, ал. 3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс, има право да оповести публично имената, единните идентификационни кодове по Булстат и адресите на длъжниците, неплатили в срок задълженията си, включително и размера на задълженията. Бюлетинът съдържа обобщената информация от съобщенията на Териториалните дирекции на НАП, които обявяват на видно място в съответната дирекция длъжниците към бюджета.

Важно е да знаете, че списъците са динамични и е предвидена възможността лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си, да бъдат извадени от тях. Публичният бюлетин се актуализира от Централното управление на НАП веднъж месечно.