Длъжници, платци и издирвани лица

В тази рубрика можете да откриете подробна информация за длъжниците, коректните платци и издирваните лица, свързани с данъчната система на Република България.

не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;

задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;

не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;

нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;

нямат вземания към банки и трети лица.

не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;

задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;

нямат вземания от банки и трети лица;

нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;

нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;

разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение.  

Издирвани лица